Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
MLELD4

Ziņojums sabiedrībai MelburnāSaite uz Vasarsvētku dievkalpojumu: https://vimeo.com/423604784
Dievkalpojuma dziesmu lapiņa: Dievkalpojums_Vasarsvetkos.pdf

Sakarā ar COVID –19 izplatīšanos Sv. Krusta baznīcā, kā arī Melburnas Latviešu ciemā nav noturēti dievkalpojumi kopš 22. marta.

Man ir prieks ziņot, ka saņēmu labu ziņu no prāvesta J. Priedkalna. Top video Vasarsvētku dievkalpojums Laumas Zušēvicas vadībā. Video būs skatāms internetā 31. maijā.

Iesaku jums katram un katrai ģimenei Melburnā ņemt dalību virtuālā dievkalpojuma norisē; tas būs latviešu valodā.

Tuvāku informāciju atradīsiet, sekojot ziņām draudzes mājas lapā:

http://www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Ar debestēva palīgu,

Kārlis Kasparsons,

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks


No tuvienes un tālienes viens Gars ved kopā dvēseles. (265)

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā, top video dievkalpojums Vasarsvētkiem. Laikā, kad lielākā daļa no LELBĀL (Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas) draudzēm vēl nepulcēsies savos dievnamos, video dievkalpojums dod iespēju no tuvienes un tālienes piedalīties Svētā Gara svētkos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību. Šī dievkalpojuma veidošanā piedalās garīdznieki un laji no visiem sešiem LELBĀL apgabaliem!

Vasarsvētkiem tiek sagatavoti sekojošie materiāli:

Dievkalpojums video formātā

Sestdien, 30. maijā, pa e-pastu izsūtīsim LELBĀL garīdzniekiem un draudžu vadībām interneta saiti, kur varēs atvērt un noskatīties video. Tās tiks elektroniski pārsūtītas draudzes locekļiem, radiem un draugiem!

Dievkalpojuma dziesmu lapiņa – video skatītājiem

Šī lapiņa tiks izsūtāma elektroniski kopā ar saites adresi. To varēs izlasīt datorā, vai izdrukāt un skatoties sekot līdz!

Dievkalpojuma dziesmu lapiņa – mājās lasītājiem.

Šajā lapiņā būs pilns dievkalpojuma saturs – dziesmu vārdi, Svēto Rakstu lasījumi, pārdomu teksti. Tās domātas tiem, kas nelieto internetu.

Visi materiāli būs ar laiku pieejami www.lelba.org un www.lelbal.org

Ar Dievpalīgu!


Vasarsvētku dievkalpojuma plānošanas komiteja

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.


Svētdiena,
2020. g. 5. jūlijs

Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 9

Līksmojiet un priecājieties par Kungu, savu Dievu. (Jl 2:23)

Kristū mums ir dross prāts un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. (Ef 3:12)


Sakarā ar drošības pasākumiem Covid-19 vīrusa izplatīšanas ierobežošanai, sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi tiek atcelti līdz maija beigām.