Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Lēmumi un vadlīnijas

2017. GADA PILNSAPULCES PIEŅEMTIE LĒMUMI UN VADLĪNIJAS

Draudzes misija

Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas pakalpojumus.

Draudzes mērķi

Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā pēc LELBĀL noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt un vadīt jaunatni kristīgo latviešu luterāņu tradīcijās. Publicēt periodisko biļetenu Draudzes vēstis latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvu tekstu angļu valodā). Nodrošināt garīgo aprūpi draudzes arī tiem locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL). Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes statūti

Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 2017. 19. jūlijā un apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017. gada 20. augustā. Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī pilnsapulces protokolu. Lūdzu sazinieties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu. Jānis jums nosūtīs jaunos statūtus un pilnsapulces protokolu bezmaksas pa e-pastu, vai par $10 samaksu pa parasto pastu.

Draudzes ticības vadlīnijas

Ticības vadlīnijas ir aprakstītas LELBĀL Darbības noteikumos VIII un IX paragrāfos, kas pieņemti Baznīcas virsvaldes sēdē Vitenbergā, Vācijā 2010. gada no 23.-26. septembrim.

Skati: https://www.lelbpasaule.lv/mes-ticam/

Draudzes administratīvās vadlīnijas, Guidelines

Gatavojot apvienotās draudzes statūtus, nevarējam ievietot daudzos valdes un draudzes locekļu ikdienas darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam aprakstījuši vadlīnījās – Guidelines, kas apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

2017. gada pilnsapulcē pieņēmtās vadlīnijas – Guidelines

 1. Ka draudzes loceklim, kas samaksājis draudzes nodevas, ir pieejama bezmaksas lietošanā baznīca un baznīcas zāle.
 2. Ka draudzes darbinieka izvadīšanā piedalās valdes pārstāvis un pateicas par padarīto darbu, strādājot draudzes labā.
 3. Ka pie katra draudzes locekļa izvadīšanas no Sv. Krusta baznīcas piedalās draudzes mācītājs ar atvadu vārdiem.
 4. Ka draudzes valdei pirms mācītāja darba līguma parakstīsšanas ir jāsastāda darba pārskata komisija, kas novērtē mācītāja darba izpildi.
 5. Ka ģimenes pārstāvis ziņo draudzes mācītājam un kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to nosūtīt atpaka ļ kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju. Vadoties no iepriekš saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
  Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimemes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai to atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.
 6. Ka sarunu par šķirsta vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.

2016. GADA PILNSAPULCĒ PIEŅĒMTĀS VADLĪNIJAS, GUIDELINES

 1. Ka ar uzglabātajiem Sprīdīšu naudas līdzekļiem valde nodibina Sprīdīšu stipendījas, lai veicinātu bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.
 2. Ka sākot ar oktobra mēnesi, valde ievedīs sekojošās maiņas draudzes dievkalpojumu sarakstā:
  1. Katru mēnesi tiks noturēti plkst.11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Sv. Krusta baznīcā
  2. Katru mēnesi tiks noturēti plkst.11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Latviešu Ciemā
 3. Ka samazināta draudzes nodeva pienākas tikai sekojošiem draudzes locekļiem:
  1. Aktīviem studentiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem un
  2. Draudzes locekļiem, kas saņem PILNU valsts pensiju.
 4. Ka sākot ar 2017. gada janvāri, Sv. Krusta baznīcas kapsētā Fawknera kapos:-
  1. Draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev kapa vietu
  2. Draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev urnas vietu
 5. Draudzes valde apņēmās sagatavot līdz nākošai pilnsapulcei nākotnes plānu draudzei ar ieteikumiem, kas būtu jāveic tuvākā nākotne.
 6. Valde arī apņēmās sagatavot uz nākošo pilnsapulci draudzes diakonijas plānu, ko apstiprināt 2017. gada pilnsapulcē.

Otrdiena,
2023. g. 3. oktobris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)