Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2022. gada janvārī

DRAUDZES LOCEKĻIEM UN VIESU MĀCĪTĀJIEM

Lūgsim Debesu Tēvam būt vienmēr mūsu vidū, lai dotu mums spēku un mūs stiprus darītu. Lai, laikiem mainoties, mēs spējam stāvēt kā klints, kaut VĪRUSI vēlas mūs izpostīt!

DIEVKALPOJUMI SV. KRUSTA BAZNĪCĀ

2022. gada 6. februārī plkst. 12.00 gada atsākšanas dievkalpojumu vadīja viesu mācītāja Helga Jansone.

2022. gada 6. martā plkst. 12.00 plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojumu vadīs viesu mācītāja Helga Jansone.

KAPU SVĒTKI

Kapu svētki tika noturēti Foknera kapos 2021. g. 28. novembrī plkst. 10.00 Sv. Krusta Baznīcas kapos un plkst. 11.30 Buģa kapos. Svētbrīžus abos kapos novadīja selebrante Iveta Laine. Ziedu vaiņagu nolika mācītāja Kociņa kapos pie pieminekļa.

SV. KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTAS PĀRBŪVE

Valde uzsāka sarunas ar Foknera kapsētas vadību un valdes izraudzīto arhitektu. Ir saņemts arhitekta rakstisks piedāvājums, ko valde caurskatīs savā 2. februāra valdes sēdē. Valde cer darbus uzsākt 2022. g. pirmajā pusgadā.

DRAUDZES ATBALSTS MĀCĪBU IESTĀDĒM

Jau kopš pagājušā gadsimta agriem piecdesmitajiem gadiem draudzes ir atbalstījušas mācību iestādes ar ziedojumu, lai turpinātu jaunatnei latvisko audzināšanu. Kā piemēram, Melburnā viena no pazīstamākajām mācību iestādēm ir mūsu Daugavas skola. Draudzes valde gadskārtēji saņem ielūgumu uz skolas absolventu izlaiduma aktu.

Valdes pārstāvis sveic skolas vadību, skolotājus, skolas padomi ar sekmīgi novadīto mācības gadu un absolventus ar sekmīgu Daugavas skolas absolvēšanu.

Draudzes valdes pārstāvja uzruna izlaiduma aktā.

Cienījamā skolas vadība, skolotāji un skolas padome! Godājamie vecāki, vecvecāki un viesi!

Mīļie skolas absolventi, šodien ir jūsu atvadīšanās diena pēc astoņiem gadiem Melburnas Daugavas skolā. Jūs esat ieguvuši stingras pamatzināšanas latviešu valodā, latviešu kultūrā un latviešu tradīcijās: dejojot tautas dejas, dziedot tautas dziesmas, atzīmējot tautas svētku dienas un tautas sēru dienas. Viss, ko esat mācījušies, jums noderēs, kad būsiet Latvijā pie saviem radiem.

Jūsu pēdējie divi mācību gadi ir bijuši izaicinoši (challenging) mācībās. Tomēr visu esat pārdzīvojuši un sekmīgi beiguši Daugavas skolu.

APSVEICU, APSVEICU un vēlreiz APSVEICU!

Draudzes valde
2021. g. 4. decembrī.

VALDES NORĀDĪJUMI DIEVKALPOJUMU UN SARĪKOJUMU APMEKLĒTĀJIEM

Valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē un sabiedrības vidē Melburnā. Arī cītīgi sekojam pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos Viktorija un Austrālijā.

Dievkalpojumu un sarīkojumu dalībniekiem ņemt vērā:

Lūdzu, ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norādītos 1,5 metru attālumus un ņemiet līdzi sev svaigu sejas masku!

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2022. gada janvārī.

Ceturtdiena,
2022. g. 29. septembris


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis