Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
[Lasīt Draudzes priekšnieka 2017. gada decembra rakstu >>>]
[Lasīt Draudzes priekšnieka 2018. gada janvāra rakstu >>>]
[Lasīt Draudzes priekšnieka 2018. gada marta rakstu >>>]
[Lasīt Draudzes priekšnieka 2019. gada janvāra rakstu >>>]

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2020. gada janvārī

DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS GUIDELINES

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi, tās var atcelt vai mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija draudzes mājas lapā: www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.

KĀ KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI?

Pilntiesīgs draudzes loceklis ir tas, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

JŪSU DĀVINĀJUMS BAZNĪCAI UN KAPIEM

Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi un iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un to kapiem. Ar savu dāvinājumu Jūs palīdzēsiet draudzes valdei nodrošināt Sv. Krusta baznīcas un Sv. Krusta baznīcas kapsētas nākotni. Piezīme. Dāvinājumi, $10 000 un lielāki tiks ievietoti dāvinātāju godināšanas plāksnē, kas būs novietota Sv. Krusta baznīcas foajē.

DRAUDZES LOCEKĻU UN VIESU MĀCĪTĀJU RAKSTI VĒSTĪS

Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes dievkalpojumu iekārtojumu un ieteikumus, kā iekārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar autora piekrišanu, tiks ievietoti 2020. gada Draudzes Vēstīs.

DRAUDZES TURPMĀKĀ DARBĪBA

Lasiet priekšnieka rakstu šajās Draudzes Vēstīs un Draudzes Vēstīs Nr. 24.

VIESU MĀCĪTĀJA ATALGOJUMI

Lasiet priekšnieka rakstu šajās Draudzes Vēstīs un Draudzes Vēstīs Nr. 24.

DRAUDZES LOCEKĻA GARĪGĀ APRŪPE

Pilntiesīgs draudzes loceklis, pats vai kopā ar ģimeni, sazinās ar draudzes vecāko Mārtiņu Biršu un pārrunā vēlamo garīgo aprūpi.

DRAUDZES SADARBĪBA AR VIESU MĀCĪTĀJIEM

Kristības. Izraudzītais viesu mācītājs pēc dievkalpojuma novada kristības. Draudzes vecākais vecākiem pasniedz draudzes kristības apliecību.

Laulības. Izraudzītais viesu mācītājs pēc dievkalpojuma novada laulības ceremoniju. Draudzes vecākais laulātam pārim pasniedz draudzes laulības apliecību.

UZSĀKTI BAZNĪCAS DAIĻDĀRZNIECĪBAS DARBI

Jau vairākus gadus draudzes locekļi jautājuši valdei: „Kad sakopsiet baznīcai dārzu?” Varu ziņot, ka daiļdārzniecības darbi ir jau uzsākti Andra Atvara pārraudzībā. Ir sarunāts vietējais dārznieks, kas priekšdārzā un abus cipras kokus pie zāles ieejas nozāģējis, tos sasmalcinājis, lai vēlāk izkaisītu pa dobēm. Jaunu koku un citu stādu stādīšana notiks rudenī. Arī baznīcas šilte tiks pārvietota, lai tā būtu labāk redzama.

SPRĪDĪŠU STIPENDIJAS

Valde atkārtoti atbalstīs mācību iestādes, kas uzņēmās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AUDZINĀŠANU. Valde iesaka draudzes locekļiem pievienoties arī ar savu ziedojumu. Tā kopīgi atbalstīsim bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

ŠĪ GADA STIPENDIJU SAŅĒMĒJI

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas Latviešu vidusskola, Bērnu vasaras nometne „Tērvete“, Annas Ziedares Vasaras vidusskola.

PIEZĪME: PIRMS KONTAKTĒJIET DRAUDZES KASIERI SAKARĀ AR DRAUDZES NODEVU VAI AIZGĀJĒJA GULDĪŠANU FOKNERA KAPOS, PĀRLASIET DRAUDZES MĀJAS LAPU www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsrakstiem KAPSĒTAS un ZIŅAS!

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. gada janvārī.

Sestdiena,
2022. g. 29. janvāris