top of page

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Draudzes misija

Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas pakalpojumus.

Draudzes mērķi

Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā pēc LELBP noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt un vadīt jaunatni kristīgo latviešu luterāņu tradīcijās. Publicēt periodisko biļetenu Draudzes vēstis latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvu tekstu angļu valodā). Nodrošināt garīgo aprūpi draudzes arī tiem locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē (LELBP). Mēs esam daļa no ALELDA (Austrālijas Latviešu Evanģeliski Luterisko Draudžu Apvienība) kura ievēlēja Helga Jansone kā Prāveste. Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes statūti

Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 2017. 19. jūlijā un apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017. gada 20. augustā. Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī pilnsapulces protokolu. Lūdzu sazinieties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu. Jānis jums nosūtīs jaunos statūtus un pilnsapulces protokolu bezmaksas pa e-pastu, vai par $10 samaksu pa parasto pastu.

No draudzes kasiera rakstāmgalda

DRAUDZES NODEVAS – 2022./2023. GADAM (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)

* pieaugušajiem locekļiem $200

* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām.

* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām.

NODEVU VAR SAMAKSĀT:

* Kasierim – nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu, rakstot to uz vārdu: „Melb.Lat.Ev.Lut.Cong.“; un nosūtot uz PO Box 390, Canterbury, VIC 3126

* Elektroniski, pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:

BSB: 704-235
Account number: 00017508
Reference: Invoice numurs un Jūsu uzvārds. (Ļoti svarīgi!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.

Kasieris: Andris Atvars 0404 055 476 Sūtīet e-pastu

bottom of page