top of page
IMG-3045_1200-darker.jpg

MELBURNAS LATVIEŠU
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Nākamie Dievkalpojumi, 2024. gadā

30. jūnijā plkst: 11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu

 

  7. jūlijā   plkst: 11:00 Dievkalpojums

14. jūlijā   plkst: 11:00 Dievkalpojums

21. jūlijā   plkst: 11:00 Dievkalpojums

28. jūlijā   plkst: 11:00 Divvalodas Dievkalpojums ar Dievgaldu

Melburnas Latviešu evaņģēliski lut. draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Draudzes Vēstis
2024.g. apr., maijs, jūnijs

Draudzes Vēstis
2024.g. jan., feb., marts.

Prāveste Helga Jansons
FACEBOOK SAITE

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs!

Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!     Jes. 41:10  

 

Jo Es zinu, kādi plāni Man ir ar jums, saka Tas Kungs, plāni jūsu labklājībai,

un nevis ļaunumu un ciešanu, lai dotu jums nākotni ar cerību.                              Jer. 29:11

GAVĒŅU LAIKĀ "Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!"  Joēla Grāmata 2:12

bottom of page